C

Camille Corot par Charles Desavary

Patrick Corneau